naar Homepage IVN Mark & Donge

 

Vereniging IVN Mark & Donge


Het bestuur van IVN Mark & Donge is gebaseerd op onze statuten en huishoudelijk reglement.
Daarin vervult de Algemene Ledenvergadering (ALV) een centrale rol. Deze bepaalt hoe we zijn georganiseerd en welk beleid we voeren.

  • Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid. Binnen het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur samengesteld, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en hun plaatsvervangers, die als taak hebben de dagelijkse gang van zaken te bewaken.

  • Het Algemeen Bestuur kan aan de ALV voorstellen een of meerdere werkgroepen in te stellen. IVN Mark & Donge kent vele werkgroepen die actief zijn op velerlei terreinen. Binnen het Algemeen Bestuur is een taakverdeling afgesproken die bepaalt welke bestuursleden regelmatig contacten onderhouden met de verschillende werkgroepen.

  • De werkgroepen hebben met elkaar afgesproken periodiek te overleggen in het zogenaamde Werkgroepen Contact. Daarin wordt informatie uitgewisseld over de activiteiten, wordt bezien of werkgroepen op bepaalde gebieden samen kunnen werken en of activiteiten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. De werkgroepen gezamenlijk vormen de basis van de activiteiten binnen IVN Mark & Donge. Zij spelen een belangrijke rol in de contacten met het publiek. Zij zijn het visitekaartje van IVN Mark & Donge.

  • Er zijn, buiten IVN Mark & Donge, meerdere verenigingen die actief zijn op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid en educatie. Via verschillende werkgroepen en ook vanuit het bestuur wordt met meerdere verenigingen samengewerkt.

    In onderstaand schema wordt de onderlinge samenwerking globaal weergegeven.

Vereniging IVN Mark & Donge - samenwerkingschema


a. Contactinformatie (opent in nieuwe pagina)
b. Doelstelling
Doelstelling Vereniging (lees verder op deze pagina)
c. ANBI
ANBI-logoIVN Mark & Donge is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut.
Doe je een donatie aan IVN Mark & Donge of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels).
IVN-lid of donateur worden? Klik hier (opent in nieuwe pagina).
Voorwaarden ANBI - RSIN/fiscaal nummer: 816520252
Jaarverslag 2017 (nieuw)
Begroting 2016
Begroting 2016-toelichting
d. Statuten, Huishoudelijk Regelement
Statuten
Huishoudelijk Regelement
e. Privacy statement (nieuw)
f. Verzekeringen (lees verder op deze pagina)

 


 

b.1. Doelstelling Vereniging.

IVN Mark & Donge streeft er naar om binnen haar werkgebied de betrokkenheid van mensen bij natuur en milieu te vergroten en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

IVN Mark & Donge is een vereniging op het gebied van natuur- en milieueducatie die vanuit betrokkenheid met de samenleving en plezier in natuurbeleving in samenwerking met andere organisaties wil bijdragen aan meer kwaliteit in natuur en een beter milieu.
Dit doet zij door aan c.q. met de inwoners van ons totale werkgebied:

  • op hoogwaardig niveau kennis over te dragen (educatie)
  • in te spelen op de actuele situaties die natuur en milieu aangaan
  • te laten zien en beleven wat onze natuur en milieu hen te bieden heeft (of kan hebben)
  • samen de handen uit de mouwen te steken

naar boven


 

f. Verzekeringen.

1. De bezittingen/de inboedel.
De inventaris van IVN Mark & Donge is verspreid over verschillende locaties.
De inventaris wordt beheerd door diverse werkgroepen.
In geval van schade of diefstal is het van belang dit zo spoedig mogelijk te melden aan de penningmeester.

2. De personen.
a). Alle IVN-leden zijn, door het betalen van de afdracht aan IVN - Nederland, W.A.-verzekerd. Dit is een zgn. “overkoepelende verzekering”, wat inhoudt dat altijd eerst een beroep gedaan wordt op een eigen of elders lopende verzekering. Tevens geldt voor bestuursleden een bestuursaansprakelijkheidverzekering.
b). Een “overkoepelende W.A.verzekering” + (gedeeltelijke) Ongevallenverzekering loopt ook via "Breda-Actief", maar alleen voor alle actieve vrijwilligers. Het aantal actieven moet jaarlijks doorgegeven worden.
Wanneer een 'situatie voor de verzekering' zich onverhoeds voordoet, dient u altijd contact op te nemen met de secretaris en/of penningmeester van de vereniging. Zelf direct contact zoeken is niet toegestaan.
c). Voor 'landschapwerkers' in o.a. de Oranjepolder is er ook een ongevallenverzekering via het Brabants Landschap, volgens regels die bij de betreffende werkgroep bekend zijn.
d). Voor de Jeugdgroepen loopt de W.A.verzekering via de ouders. Er wordt bij hen ook vanuit gegaan, dat er van thuis uit een ongevallenverzekering is. Dit wordt bij de aanmelding van een lid duidelijk vermeld.
Bovendien : als ouders kinderen vervoeren in verband met een activiteit wordt erop gerekend dat er een inzittenden-verzekering aanwezig is.

naar boven


 

 

 

Laatste wijziging:
vorige pagina | naar boven

© 2016 IVN Mark & Donge - disclaimer & copyright